Dokumentacija za prijem u Dom:


Prijem uputne dokumentacije i zahteva za prijem nadležnog CSR vrši Stručni tim ustanove. Pravilnikom o prijemu, tretmanu i prestanku smeštaja korisnika predviđena je obavezna dokumentacija:
1. Zahtev za smeštaj sa nalazom i mišljenjem
2. Saglasnost nadležnog Ministarstva, odnosno Pokrajinskog sekretarijata
3. Lekarsko uverenje
4. Izvod iz MK rođenih
5. Uverenje o državljanstvu
6. Ličnu kartu i pasoš, ako su izvađeni
7. Rešenje o starateljstvu
8. Zdravstvenu knjižicu i postojeću medicinsku dokumentaciju; karton vakcinacije, labaratorijske analize - infektivne krvno prenosive bolesti - HIV, hepatitis B i C
9. Đačku knjižicu
10.Prevodnicu ili svedočanstvo

11. Fotografije (format za ličnu kartu)

12. Stav korisnika o smeštaju u ustanovu - izjava
11. Po potrebi drugu dokumentaciju

U slučaju nepotpune dokumentacije, Stručni tim ustanove kontaktira nadležni CSR i traži dopunu dokumentacije.


Dokumentacija za prijem u Prihvatilište:

1. Rešenje nadležnog organa o smeštaju (CSR, Sud i tužilaštvo)
2. Izvod iz MK rođenih i Izvod iz MK Državljana
3. Nalaz i mišljenje voditelja slučaja, a u slučaju potrebe i nalazi drugih stručnih radnika CSR
4. Đačka knjižica ukoliko se planira nastavak vaspitnog obrazovanja u toku boravka u Prihvatilištu
5. Zdravstvena knjižicu i zdravstveni karton
6. Rešenje o kategorizaciji – ako je dete kategorisano
7. Rešenje o starateljstvu – ako je određen staratelj.

Ako CSR nije u mogućnosti da zbog hitnosti priloži potrebnu dokumentaciju dužan je da istu dostavi u roku do 7 dana.

Stručni tim Ustanove proučava odmah po prijemu prispelu dokumentaciju i donosi odluku o prijemu korisnika u Prihvatilište najkasnije u roku od 2 dana.

U okviru svoje nadležnosti Stručni tim Ustanove može doneti i odluku o odbijanju zahteva za pružanje usluge sa obrazloženjem.